Privacybeleid

Privacybeleid

In het kader van de uitoefening van haar ambt van gerechtsdeurwaarder heeft het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Lombardi & Santy voortdurend te maken met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder om Uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. In de hierna volgende verklaring kan U verifiëren hoe het kantoor omgaat met Uw persoonsgegevens.

 

 1. WAAROM verzamelt het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Lombardi & Santy Uw persoonsgegevens?

In het kader van haar wettelijke opdracht om bepaalde taken en opdrachten uit te voeren, zoals beschreven in art. 519 Ger.W., alsmede in het kader van haar juridische dienstverlening verzamelt het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Lombardi & Santy persoonsgegevens.

Ook in het kader van haar administratie, zoals de opmaak van facturen, aanwerven van personeel, boekhoudkundige verplichtingen etc. verzamelt het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Lombardi & Santy persoonsgegevens.

 

 1. WELKE persoonsgegevens worden verzameld?

Het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Lombardi & Santy verzamelt persoonsgegevens op diverse wijzen:

 • Indien U het kantoor contacteert worden de persoonsgegevens die U ons meedeelt geregistreerd. Het betreft hierbij Uw telefoonnummer(s), mailadres(sen) etc.
 • Indien U een betaling aan ons kantoor uitvoert, registreert het kantoor Uw financiële gegevens (rekeningnummer, bankinstelling, titularis, bedrag etc.).
 • Het kantoor verzamelt tevens solvabiliteitsgegevens (vb. staat van de woning, indruk ter plaatse, etc) teneinde een procedure optimaal en proces-economisch te laten verlopen
 • In het kader van de uitoefening van haar ambt beschikt het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Lombardi-Santy over toegang tot een aantal authentieke bronnen (Rijksregister m.b.t. identiteitsgegevens, familiale gegevens, adresgegevens, Centraal Bestand der Beslagberichten, Dienst Inschrijving Voertuigen, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Rijksdienst Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, kantoren rechtszekerheid, diensten kadaster) en publieke databestanden (Kruispuntbank der Ondernemingen, publicaties Belgisch Staatsblad, publicaties Nationale Bank, sociale netwerksites, andere websites)
 • Het kantoor verzamelt tevens gegevens die via een derde partij verkregen worden. Het betreft hierbij gegevens verkregen via curatoren, schuldbemiddelaars, werkgever, familieleden etc.

 

 1. Welke persoonsgegevens worden DOORGEGEVEN en aan WIE?

De doorgifte van persoonsgegevens gebeurt enkel in het licht van de doeleinden van verwerking ervan en de noodzaak van de ontvangers. De ontvangers zijn opdrachtgevers, raadgevers van partijen in het dossier, andere gerechtsdeurwaarders, overheidsdiensten, justitie, politiediensten, alsook aan andere verwerkers waaronder het boekhoudkantoor, slotenmaker, vertaalbureau, logistieke diensten, OCMW’s, getuigen bij beslag.

 

 1. HOELANG worden Uw persoonsgegevens bewaard?

Het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Lombardi & Santy verbindt zich ertoe om Uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waartoe zij dienen.

In het kader van de uitoefening van het ambt en de daarbij horende wettelijke verplichtingen worden de persoonsgegevens die dienen als bewijs in geschillen door het kantoor voor maximum 10 jaar na einde van de opdracht bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist.

 

 1. Hoe worden Uw persoonsgegevens BESCHERMD en BEVEILIGD?

Het kantoor van Gerechtsdeurwaarders Lombardi & Santy voorziet technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen. Enkel medewerkers van Gerechtsdeurwaarder Lombardi & Santy hebben toegang tot persoonsgegevens. De medewerkers van de gerechtsdeurwaarders zijn getraind op het correct omgaan met persoonsgegevens en het respecteren van de GDPR-verplichtingen. Door sensibilisering op kantoor alsmede door diverse technische beveiligingsmechanismen te voorzien, wordt ongeoorloofde toegang tot en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens vermeden.

 

 1. Wat zijn Uw RECHTEN?

A.      Uw recht van inzage

U heeft het recht om op ieder ogenblik van het kantoor te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, alsook om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie op te vragen.

B.      Uw recht op verbetering van persoonsgegevens

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens laten rechtzetten.

C.      Uw recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien:

 • Uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • U trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de (verdere) verwerking.

D.      Uw recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien bijvoorbeeld één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die het kantoor in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan.

E.      Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die U zelf hebt verstrekt aan het kantoor, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

F.      Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van het kantoor of in kader van het algemeen belang. Het kantoor zal de verwerking van deze persoonsgegevens staken, tenzij het kantoor dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Indien U één of meerdere rechten vermeld in de GDPR wenst uit te oefenen, richt U een schriftelijk verzoek vergezeld van een kopie van Uw identiteitsbewijs,

 • per mail: info@lombardi-santy.be
 • per post: Gerechtsdeurwaarders LOMBARDI & SANTY - Martelaarslaan 256/A - 9000 GENT

 

 1. Wie is VERANTWOORDELIJK voor de verwerking?

In de uitvoering van de GDPR is het kantoor van Gerechtsdeurwaarders LOMBARDI & SANTY de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens:

Gerechtsdeurwaarders LOMBARDI & SANTY
Martelaarslaan 256/A
9000 GENT
0731.736.524

Data Protection Officer:
Julie Rombaut julie@rombautdigital.be